KURZY PRE ZŠ 

Plavecká škola Žabka v Čadci ponúka plavecké kurzy pre školy v priestoroch krytej plavárne v Čadci.

Cenová ponuka pre  základné školy:

10 hodinový kurz  - cena 45 € na žiaka /cenu je možno upraviť po dohode/. Výučba prebieha od 9.00 do 11.00 hod  alebo od 11.15 do 13.15 hod. (5 dní)

V prípade záujmu Vás navštívime osobne na konkrétne dohodnutie podmienok - je potrebné kontaktovať na t. č. 0905 390 301 Mgr. Mariana Poneka alebo Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.


Plavecký výcvik na prvom stupni základnej školy sa organizuje ako súčasť povinného vyučovania telesnej výchovy ( ďalej len TV ) v rozsahu 10 vyučovacích hodín ( Smernice MŠ SSS z 1.X.1979, č. 16 958/1979-20). Ak je školský bazén v areáli školy alebo v jej blízkosti, plavecký nácvik sa uskutočňuje na hodinách TV. V opačnom prípade škola organizuje plavecký nácvik formou dochádzky. Vyučovanie hodiny v plaveckom kurze nahrádzajú hodiny TV určené učebným plánom pre príslušný ročník. Výučba plávania sa riadi učebnými osnovami a metodickým listom Organizácia, obsah a metodika plaveckého výcviku ( 1980 ).  Intenzitu výučby navrhujeme príslušným Školským úradom

rozplánovať tak, aby  žiaci zainteresovanej školy absolvovali v priebehu dvoch týždňov, v rozsahu dvoch vyučovacích jednotiek denne. Znižovaním doby procesu zabúdania sa zvýši efektivita výučby. Na plavecký nácvik žiakov možno využiť aj pobyt v školách v prírode – ak tento trvá 10 dní. Plavecký nácvik vedie kvalifikovaný učiteľ TV systémovo zaradený v ZŠ so školským bazénom ako učiteľ plávania , prípadne kvalifikovaný učiteľ TV poverený riaditeľom školy spolu s učiteľmi, absolventmi cvičiteľských kurzov plávania, prípadne externý pracovník – cvičiteľ alebo tréner plávania . S učiteľmi vedúcimi plavecký výcvik žiakov spolupracujú podľa ich pokynov aj pedagogickí zamestnanci, ktorí žiakov na plavecký nácvik sprevádzajú. Za bezpečnosť žiakov  pri plaveckom nácviku zodpovedajú učitelia, ktorí výučbu plávania vedú. Pedagogický dozor pri dochádzke žiakov do plavárne zabezpečuje učiteľ školy, vychovávateľka ŠKD poverení riaditeľom školy. Za bezpečnosť žiakov zodpovedá až do ich odovzdania učiteľom plávania.

     Žiaci zaradení do telesnej výchovy oslabených a žiaci oslobodení od TV sa môžu na výcviku zúčastniť len so súhlasom odborného detského lekára.

Vzdelávací štandard pre 1. stupeň ZŠ  z plávania požaduje od žiakov v intenciách základov plávania preplávať 25 m bez prerušenia i s menšími technickými chybami a bez štartovného skoku. ( Sivák, J. 1998, str. 53 ), ( Sivák, J. 1999)..

Na 2. stupni ZŠ platné učebné osnovy odporúčajú organizovať plavecký výcvik v ucelenom 10 hodinovom celku. Školy, ktoré nemajú podmienky na priebežnú výučbu plávania, organizujú ju v 5 – 7 dňových kurzoch s minimálne 10 hodinovým výcvikom.

Vzdelávací štandard pre 2. stupeň ZŠ  z plávania  žiak splní, ak prepláva technicky správne s príslušným štartovým skokom a obrátkou :

a) minimálna úroveň : 50 m jedným plaveckým spôsobom

b) pokročilá úroveň :  200 m jedným alebo viacerými plaveckými spôsobmi. ( Mikuš, M. – Bebčáková, V. 2004)