KURZY PRE ZŠ a SŠ 

Cenová ponuka 2021/2022 TU

Bližšie informácie a pokyny inštruktorov TU 

Plavecká škola Žabka v Čadci ponúka plavecké kurzy pre školy v priestoroch krytej plavárne v Čadci.

Cenová ponuka pre  základné školy:

10 hodinový kurz  - cena 30 € na žiaka /cenu je možno upraviť po dohode/. Výučba prebieha od 9.00 do 11.00 hod  alebo od 11.30 do 13.30 hod. (5 dní)

V prípade záujmu Vás navštívime osobne na konkrétne dohodnutie podmienok - je potrebné kontaktovať na t. č. 0905 390 301 Mgr. Mariana Poneka alebo Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.


Plavecký výcvik na prvom stupni základnej školy sa organizuje ako súčasť povinného vyučovania telesnej výchovy ( ďalej len TV ) v rozsahu 10 vyučovacích hodín ( Smernice MŠ SSS z 1.X.1979, č. 16 958/1979-20). Ak je školský bazén v areáli školy alebo v jej blízkosti, plavecký nácvik sa uskutočňuje na hodinách TV. V opačnom prípade škola organizuje plavecký nácvik formou dochádzky. Vyučovanie hodiny v plaveckom kurze nahrádzajú hodiny TV určené učebným plánom pre príslušný ročník. Výučba plávania sa riadi učebnými osnovami a metodickým listom Organizácia, obsah a metodika plaveckého výcviku ( 1980 ).  Intenzitu výučby navrhujeme príslušným Školským úradom

rozplánovať tak, aby  žiaci zainteresovanej školy absolvovali v priebehu dvoch týždňov, v rozsahu dvoch vyučovacích jednotiek denne. Znižovaním doby procesu zabúdania sa zvýši efektivita výučby. Na plavecký nácvik žiakov možno využiť aj pobyt v školách v prírode – ak tento trvá 10 dní. Plavecký nácvik vedie kvalifikovaný učiteľ TV systémovo zaradený v ZŠ so školským bazénom ako učiteľ plávania , prípadne kvalifikovaný učiteľ TV poverený riaditeľom školy spolu s učiteľmi, absolventmi cvičiteľských kurzov plávania, prípadne externý pracovník – cvičiteľ alebo tréner plávania . S učiteľmi vedúcimi plavecký výcvik žiakov spolupracujú podľa ich pokynov aj pedagogickí zamestnanci, ktorí žiakov na plavecký nácvik sprevádzajú. Za bezpečnosť žiakov  pri plaveckom nácviku zodpovedajú učitelia, ktorí výučbu plávania vedú. Pedagogický dozor pri dochádzke žiakov do plavárne zabezpečuje učiteľ školy, vychovávateľka ŠKD poverení riaditeľom školy. Za bezpečnosť žiakov zodpovedá až do ich odovzdania učiteľom plávania.

     Žiaci zaradení do telesnej výchovy oslabených a žiaci oslobodení od TV sa môžu na výcviku zúčastniť len so súhlasom odborného detského lekára.

     Na jedného dospelého učiteľa plávania pripadá skupina   n a j v i a c   15 žiakov

     ( 8, ods. 4 vyhlášky č. 126/1978 Zb. o základnej škole  V zásade platí, že na jednu triedu  na  ZŠ  pripadajú dvaja učitelia plávania..

Vzdelávací štandard pre 1. stupeň ZŠ  z plávania požaduje od žiakov v intenciách základov plávania preplávať 25 m bez prerušenia i s menšími technickými chybami a bez štartovného skoku. ( Sivák, J. 1998, str. 53 ), ( Sivák, J. 1999)..

Na 2. stupni ZŠ platné učebné osnovy odporúčajú organizovať plavecký výcvik v ucelenom 10 hodinovom celku. Školy, ktoré nemajú podmienky na priebežnú výučbu plávania, organizujú ju v 5 – 7 dňových kurzoch s minimálne 10 hodinovým výcvikom.

Pobyt v škole v prírode sa využíva na výučbu plávania v rozsahu 20 hodín.

Vzdelávací štandard pre 2. stupeň ZŠ  z plávania  žiak splní, ak prepláva technicky správne s príslušným štartovým skokom a obrátkou :

a) minimálna úroveň : 50 m jedným plaveckým spôsobom

b) pokročilá úroveň :  200 m jedným alebo viacerými plaveckými spôsobmi. ( Mikuš, M. – Bebčáková, V. 2004)


Cenová ponuka pre  STREDNÉ ŠKOLY 

10 hodinový kurz  - cena 25,- € na žiaka. Výučba prebieha od 11.00 do 13.00 hod./5 dní 

Plaveckého výcviku na stredných školách  sa zúčastňujú  žiaci zaradení I. a II. zdravotnej skupiny. Žiaci III. zdravotnej skupiny len s povolením lekára. Žiaci  všetkých zdravotných skupín musia mať platnú aktuálnu  lekársku prehliadku s kladným doporučením lekára.

Výcvik sa uskutočňuje so skupinou najviac 20 žiakov. Plavecký výcvik vedie kvalifikovaný učiteľ TV,  tréner plávania, cvičiteľ plávania. Na starostlivosť o zdravie a bezpečnosť dbá vedúci kurzu a cvičitelia, resp. zodpovedný pedagóg. Výučba plaveckej prípravy sa riadi Učebnými osnovami pre gymnázia, SOŠ a SOU ( 1997 ).

 Vzdelávací štandard pre SŠ (Kolektív,  Jursík, D. str.49, 1998).

P l a v e c k é    s p ô s o b y -  športové – kraul, prsia, znak.

Štandard je splnený, ak žiak pozná a vie uplatniť základnú techniku plaveckých spôsobov, popísať polohu tela, cyklus pohybov horných a dolných končatín v jednotlivých fázach, charakteristické uzlové body ovplyvňujúce techniku, charakteristiku súhry končatín a dýchania, jeho rytmus, postupné zrýchľovanie záberu, striedavé zaťaženie a relaxovanie svalových skupín.

Vytrvalostné schopnosti dokáže žiak uplatniť preplávaním vzdialenosti 100 – 400 m rovnomerným tempom.

Štandard je nesplnený, ak žiak nedokáže zaujať optimálnu polohu tela v danom plaveckom spôsobe, jeho pohyby sú trhané, neuvoľnené, hlava pri nádychu neúmerne zdvihnutá, žiak má problémy pri dýchaní a pociťovaní odporu prostredia, preto nedokáže absolvovať požadovanú vzdialenosť charakterizujúcu jeho plaveckú spôsobilosť v patričnom ročníku.

V prípade záujmu Vás navštívime osobne na konkrétne dohodnutie podmienok.

V prípade záujmu je potrebné sa kontaktovať na t.č. 0905 390 301 u Mgr. Mariana Poneka alebo Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.